AGNES CONSTRUCTIONS SUCC. S.A.

3, an der aler Kéier
L-8363 GREISCH

B.P. 291
L-9003 ETTELBRUCK

Tel : 810 253
Fax: 817 394

info@agnes.lu